Generalforsamling

Det er tid til den årlige ordinære generalforsamling i Silkeborg Rideklub, der jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts måned. Medlemmer af Silkeborg Rideklub indbydes til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 14. marts kl. 18.00 

OBS: Vi starter med lidt mundgodt (gratis) kl. 18.00, efterfulgt af generalforsamling i støtteforeningen ”Gyngehesten” derefter SIR’s generalforsamling. Dagen afsluttes med Indskydermøde i Silkeborg Ridehal I/S. 

Sted: Silkeborg Rideklubs rytterstue 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 

1. Valg af dirigent 

2. Vedtægtsændringer jvf. ændringer i DRF* 

3. Bestyrelsen aflægger beretning 

4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

5. Godkendelse af medlemskontingent 

6. Forslag til budget og handlingsplan for indeværende år forelægges til godkendelse 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

9. Valg af udvalgsformænd 

10. Valg af juniorudvalg og 2 suppleanter 

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

12. Valg af SIR’s repræsentant(er) i S/I Silkeborg Ridehal’s bestyrelse 

13. Eventuelt 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

NB: Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.