Vedtægter for ”GYNGEHESTEN”

Vedtægter for Den selvejende institution Silkeborg Ridehal

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er: Gyngehesten.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.


§ 2 Foreningens formål

Stk. 1 Foreningens hovedformål er at tilbyde rideaktiviteter for medlemmer over 25 år, indsamle sponsorater til støtte for Silkeborg Rideklub (herefter benævnt SIR), samt yde støtte til medlemmer af SIR efter ansøgning.


§ 3 Medlemskreds

Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle interesserede.

Stk. 2 Indmeldelse sker skriftligt til Gyngehestens bestyrelse.

Stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til Gyngehestens bestyrelse, senest med udgangen af februar måned hvert år.

Stk. 4 Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves 1. april hvert år.

Stk. 5.1. Aktive medlemmer, defineres som medlemmer over 25 år, der benytter Silkeborg Ridehals faciliteter.

Stk. 5.2. Passive medlemmer, defineres som medlemmer uanset alder, der ikke benytter Silkeborg Ridehals faciliteter.


§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, før den ordinære generalforsamling i SIR, og samme sted. Der indkaldes skriftligt ved opslag på SIR og/eller ved annoncering på SIR’s officielle hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3 Alle medlemmer såvel aktive over 25 år, som passive over 18 år har stemmeret, når medlemskontingentet er betalt. Hvert medlem kan gennem skriftlig fuldmagt opnå stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6 Afstemning sker ved simpel majoritet. Hvis et medlem forlanger det, skal der være skriftlig afstemning.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 20 medlemmer eller mindst 75% af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6 Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af et nærmere fastsat omfang op til 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for Gyngehesten.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted, og for at beslutningen skal være gyldig kræves, at mere en halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Afgørelsen kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra Gyngehesten er inhabilt.


§ 7 Udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum på over 2 måneder. Medlemmet har ret til at være tilstede på generalforsamlingen og forklare sig. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tæller som afgivne)


§ 8 Udvidet udelukkelse

I det af §7 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for DRF´s Disiplinær- og Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til DIF, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under DIF (eksklusion).


§ 9 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimalt 5 medlemmer, hvoraf et bestyrelsesmedlem skal være medlem af SIR’s bestyrelse.

Alle bestyrelsesvalg gælder for 2 år ad gangen. Der afgår herefter henholdsvis 2 og 1 bestyrelsesmedlem(mer), idet der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal.

Ved eventuel vakance supplerer bestyrelsen sig selv blandt kredsen af medlemmer.

Genvalg kan finde sted på alle poster.

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disses vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Foreningen yder intet vederlag, herunder diæter og fortæring, til personer og forsamlinger ved afholdelse af bestyrelsesmøder, generalforsamling m.m.

Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


§ 10 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.

Stk. 3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 4 Foreningens regnskab skal underskrives af hele bestyrelsen.

Stk. 5 Efter forhandling, Gyngehesten og SIR´s bestyrelser imellem, kan foreningens kontante midler løbende overdrages SIR’s bestyrelse til anvendelse i SIR efter specifik angivelse af formål. Bestyrelsen kan udbetale a´conto som støttebeløb, dog skal anvendelsen fremgå af det endelige regnskab for året. Disponeringen af et evt. overskud skal besluttes på generalforsamlingen.


§ 11 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1 Bestyrelsen disponerer over Gyngehestens midler og varetager dennes tarv efter bedste evne. Af hensyn til den daglige drift kan medlemmerne af bestyrelsen meddeles eneprokura til Gyngehestens konti i banker, giro etc., hvis hele bestyrelsen en­stemmigt vedtager det.

Ved optagelse af lån samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 For foreningens økonomiske forpligtigelser hæftes alene med foreningens formue.


§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 13 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertalt på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst fire ugers mellemrum.

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertalt på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst fire ugers mellemrum.


Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertalt på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst fire ugers mellemrum.

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertalt på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst fire ugers mellemrum.

Stk 2 Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2010.

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere