Vedtægter for Silkeborg Ridehal

Vedtægter for Den selvejende institution Silkeborg Ridehal

Paragraf 1 – Navn og hjemsted

Institutionens navn er Silkeborg Ridehal, er selvejende og har hjemsted i Silkeborg. (Herefter kaldet S/I Silkeborg Ridehal)


Paragraf 2 – Formål

S/I Silkeborg Ridehals formål er, at opføre, vedligeholde samt administrere et rideetablissement (Herefter kaldet ”Holmehus”) bestående af ridehus(e) med tilhørende ridebane(r) opholdsfaciliteter samt stalde for befolkningen i Silkeborg og opland. ”Holmehus” skal stilles til rådighed for institutioner og foreninger, der er hjemmehørende i eller har tilknytning til Silkeborg, idet dog Silkeborg Rideklub (Herefter kaldet SIR) skal have fortrinsret.


Paragraf 3 – Bestyrelse

S/I Silkeborg Ridehal ledes af en bestyrelse på 5 (fem) medlemmer, hvoraf en er formand og én kasserer. Bestyrelsen foretager selv konstituering. To af bestyrelsesmedlemmerne vælges af SIR på dennes ordinære generalforsamling, mens øvrige medlemmer udpeges af indskyderne ved møde i marts måned. Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er 2(to) år. Formanden er på valg i lige regnskabsår, mens øvrige er på valg i ulige år. 1. gang i 1970. Formanden må ikke være medlem af SIR’s bestyrelse. Ændringer i bestyrelsens sammensætning skal indberettes til Silkeborg byråd.


Paragraf 4 – Bestyrelsens arbejdsform

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3(tre) medlemmer af denne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til varetagelse af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører, inspektør, pedel m.v. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøder, som i øvrigt skal afholdes når 2(to) medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.


Paragraf 2 5 – Tegningsregler og budget

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af S/I Silkeborg Ridehals anliggender. Den skal overvåge at ”Holmehus” anvendes og vedligeholdes på forsvarlig måde. Ved køb, salg og pantsætning af ”Holmehus” forpligtes S/I Silkeborg Ridehal ved underskrift af den samlede bestyrelse. I øvrigt tegnes S/I Silkeborg Ridehal af formanden.

Bestyrelsen vedtager S/I Silkeborg Ridehals budget for det kommende regnskabsår, gennemgår det af kasseren udarbejdede regnskab og drager omsorg for, at budget og regnskab indsendes til Silkeborg Byråd til underretning og SIR til godkendelse.

Inden hvert år den 1. marts udarbejder kassereren et budget for det kommende års drift. Budgettet forelægges bestyrelsen til godkendelse inden indskydermøde i marts måned samme år.


Paragraf 6 – Regnskab og regnskabsår

S/I Silkeborg Ridehals regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse samtidig med budget for det kommende år inden 1. marts måned. Regnskabet revideres af en af S/I Silkeborg Ridehal valgt revisor, der udpeges for et år ad gangen. Denne revisor skal til enhver tid have ret til at efterse S/I Silkeborg Ridehals regnskaber og beholdning og skal mindst 2(to) gange årligt foretage eftersyn heraf, den ene gang uanmeldt eftersyn. Ved aflevering af det reviderede regnskab fremsætter revisoren sine bemærkninger til dette, idet han herved fremkommer med en vurdering af, hvorvidt S/I Silkeborg Ridehals dispositioner har været forsvarlige. Når det reviderede regnskab er godkendt af bestyrelsen, fremsendes det til underretning for Silkeborg Byråd.


Paragraf 7 – Midlers tilveje- og anbringelse

S/I Silkeborg Ridehals midler tilvejebringes ved udlejning af de af S/I Silkeborg Ridehal opførte lokaliteter. Anlægskapital er tilvejebragt dels ved lån af offentlige midler, herunder bank- og sparekasselån, og dels ved indsamling af gavebidrag fra de af S/I Silkeborg Ridehal interesserede organisationer, foreninger, enkeltpersoner, kommunen etc. S/I Silkeborg Ridehal tilhørende værdipapirer skal vær noteret på S/I Silkeborg Ridehals navn. Eventuelt over- eller underskud reguleres i overensstemmelse med §5, sidste sætning i udlejningskontrakten med SIR.


Paragraf 8 – Ophævelse

S/I Silkeborg Ridehal kan alene ophæves ved godkendelse af SIR. I tilfælde af ophævelse foretages likvidation af et udvalg, hvor S/I Silkeborg Ridehals bestyrelse og SIR hver vælger et medlem. Den ved likvidation fremkomne nettoformue skal anvendes til fremme af S/I Silkeborg Ridehals formål.


Paragraf 9 – Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal være gyldige, godkendes af SIR og indsendes til Silkeborg byråd til underretning. Foranstående vedtægter er godkendt af bestyrelsen for S/I Silkeborg Ridehal i møde af 11. april 2000 og afløser vedtægter af 15. januar 1986. Foranstående vedtægter er godkendt af bestyrelsen for SIR på møde den 9. maj 2000. Foranstående vedtægter er den 28. maj 2000 sendt til Silkeborg Byråds økonomiudvalg til underretning.

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere