Vedtægter for Silkeborg Rideklub

       Vedtægter for Silkeborg Rideklub

 

4. marts 2012

 


 

§1 - Navn og hjemsted 

Klubbens navn er: Silkeborg Rideklub, forkortet SIR.

 

Klubbens hjemsted er: Holmehus, Funderholmevej 31, Silkeborg Kommune

 


§2 - Formål

 

Klubbens formål er at fremme interessen for heste og ridesport, samt at uddanne interesserede, især unge i omgangen med heste og udøvelse af de af Dansk Ride Forbund (herefter kaldet DRF) anerkendte disci­pliner.

 


§3 - Medlem af DRF

 

SIR er medlem af DRF under Danmarks Idræts Forbund (herefter kaldet DIF), hvorfor klubben og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter nævnte forbunds love, regle­menter og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbe­stemmelser.

 


§4 - Medlemskab

 

I klubben kan optages følgende medlemmer:

 

 • Juniormedlemmer til og med det år, de fylder 24 år
 • Aktive seniormedlemmer fra og med det år, de fylder 25 år
 • Passive seniormedlemmer fra og med det år, de fylder 25 år
 • Stævne medlemmer fra og med det år, de fylder 25 år

 

Passive medlemmer har samme rettigheder som øvrige seni­ormedlemmer, men de kan ikke benytte klubbens faciliteter. stævne medlemmer er startberettigede til stævner under DRF. Bestyrelsesmedlem­mer og fuldtidsansatte er kontingentfri.

 

Medlemskabet er gyldigt, når skriftlig anmodning herom er modtaget af bestyrelsen eller når kontingent er indbetalt. Opta­gelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst én måneds varsel til en 1. april.

 


 §5 - Æresmedlemmer

 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens eller mindst 15 medlemmers forslag udnævnes på en generalfor­samling. Diskussion af forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 


§6a - Karantæne

 

Bestyrelsen kan meddele karantæne af et nærmere fastsat omfang op til 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usports­lig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for SIR.

 

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted, og for at beslutningen skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

 

Afgørelsen kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra SIR er inhabilt.

 


§6b - Udelukkelse

 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum på over 2 måneder. Medlemmet har ret til at være tilstede på generalforsam­lingen og forklare sig. På generalforsam­lingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stem­mer tæller som afgivne)

 

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for DRF’s Ordens- & Ama­tørudvalg inden 4 uger.

 


§6c - Udvidet udelukkelse

 

I det af §6b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de af­givne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for DRF’s Ordens- og Amatørudvalg til afgø­relse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre ride­klubber eller evt. indstilles til DIF, at vedkom­mende udelukkes fra andre specialfor­bund under DIF (eksklusion).

 


§7 - Kontingent

 

Kontingentåret omfatter perioden 1. april til 31. marts.

 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for ovennævnte periode og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godken­delse. Kontingentet opkræves helårligt og forfalder til betaling den 10. april.

 

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag slettes medlemmet automatisk.. Medlemmet kan herefter ikke deltage i konkurrencer under DRF, før restance og kontingent indtil lovlig udmeldelse er betalt.

 


§8 - Bestyrelse

 

SIR’s anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Afgår et bestyrelsesmedlem mellem to ordinære generalforsamlinger, uden at en valgt suppleant kan ind­træde i stedet, skal bestyrelsen senest 14 dage efter, at forholdet er konstateret, indkalde til en ekstra­ordi­nær generalforsamling, der herefter vælger et nyt medlem og evt. en suppleant.


Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlin­gen. Formanden og ét bestyrelsesmedlem afgår i de ulige år, og kasserer og de øvrige bestyrelsesmed­lemmer på lige år. Der vælges endvidere 2 suppleanter for en 1-årig periode.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, samt nedsætter et forretningsudvalg, der udgøres af formanden, næst­formanden og kassereren.

 

 

Ansatte - med mere end 10 timer pr. uge - i SIR og ansatte i S/I Silkeborg Ridehal kan ikke vælges til be­styrelsen, ligesom bestyrelsesmed­lemmer skal udtræde af bestyrelsen, hvis de bliver ansat i SIR eller i S/I Silkeborg Ridehal med mere end 10 timer pr. uge.

 

Formænd for de af bestyrelsen nedsatte faglige udvalg, vælges på generalforsamlingen for en 1-årig periode. Bestyrelsen præcise­rer hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser i en funktionsbeskri­velse. Bestyrelsen kan til enhver tid etablere eller opløse et udvalg. I tilfælde af vakance for en udvalgsformand, udpeges midlertidig formand for udvalget blandt udvalgets medlemmer frem til næste ordinære generalforsamling med bestyrelsens godkendelse. Udvalg supplerer sig selv med medlemmer.

 

Juniormedlemmer vælges på generalforsamlingen af deres midte et udvalg på mindst 3 medlemmer, hvis opgave det er at varetage juniormedlemmernes særlige interesser gennem observatørposter i udvalgene. Juniorudvalget har herefter ret til 1-2 observatørposter i samtlige udvalg, og udvalgene har pligt til at tage hensyn til juniorrepræsentanternes indstillinger.

 

Samtlige udvalgsformænd er på valg hvert år.

 

SIR’s 2 repræsentanter til bestyrelsen S/I Silkeborg Ridehal vælges på generalforsamlingen. Begge afgår i de ulige år.

 


§9 - Bestyrelsens arbejdsform

 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med dagsorden, hvis indhold bestemmes af besty­relsen. Dog skal dagsordenen som minimum indeholde godken­delse af referat samt økonomisk rapportering.­

 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6 og §10. Står stemmerne lige, er forman­dens stemme afgørende og i dennes forfald, næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder un­der formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmø­derne, og et beslutningsreferat godkendes og underskrives ved næste bestyrelsesmøde. Ved møder mellem bestyrelsen og tredjemand underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Senest én uge efter hvert bestyrelsesmøde udarbejder sekretæren et referat til offentliggørelse efter god­kendelse af formand eller næstformand. Referatet offentliggøres ved opslag på SIR og/eller ved annoncering på SIR’s officielle hjemmeside.


§10 - Bemyndigelse

 

Bestyrelsen disponerer over SIR’s midler og varetager dennes tarv efter bedste evne. For­mand/næstformand og kasserer i forening har prokura og har bemyndigelse til at disponere over klub­bens løsøre, herunder heste, maskiner etc., ligesom de har bemyndigelse til at gennemføre generalfor­samlingens beslutninger vedr. fast ejendom jvf. §11. Af hensyn til den daglige drift kan medlemmerne af forretningsudvalget meddeles eneprokura til klubbens konti i banker, giro etc., hvis hele bestyrelsen en­stemmigt vedtager det. Ligeledes kan bestyrelsen give udvalgsmedlemmer og personale fuldmagt til klart definerede øko­nomiske dispositioner, f.eks. indkøb af foder etc.

SIR hæfter kun for sine forpligtigelser med den for SIR til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke SIR’s medlemmer, bestyrelse eller forretningsudvalg nogen personlig hæftelse, og ingen af SIR’s medlemmer må hverken som almindelig medlem eller som medlem af SIR’s bestyrelse og forretningsudvalg kautionere for SIR’s forpligtigelser.

 

Bestyrelsen fastsætter priser for undervisning og andre ydelser excl. medlemskontingent jvf. §7 ved al­mindelig flertalsbeslut­ning. Generalforsamlingen kan omgøre bestyrelsens beslutning vedr. priser, hvis et flertal stemmer for et ændringsforslag, som er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen fastsætter priser for opstaldning. I tilfælde af ændringer i opstaldningspriserne forpligtes bestyrelsen til at indkalde et hesteejermøde, hvor ændringerne incl. begrundelse herfor forelægges. Ind­kaldelse til hesteejermøde foregår ved opslag på SIR og/eller ved annoncering på SIR’s officielle hjemmeside med mindst 8 dages varsel. Eventuelle pris­stigninger skal annonceres med mindst 6 ugers varsel. Ændringer i op­staldningspriserne, der er ved­taget på den ordinære generalforsamling, kræver ikke indkaldelse af hesteejermøde.

 


§11 - Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære general­forsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Øv­rige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Rettidigt indkomne forslag skal behandles på generalforsamlingen. Tiden, stedet og dagsorden for generalforsamlingen skal skriftligt ved opslag på SIR og/eller ved annoncering på SIR’s officielle hjemmeside meddeles klubbens medlemmer med mindst 4 ugers varsel.

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Ved valg af juniorudvalg og -suppleanter har kun junior­medlemmer stemmeret.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

 1. 1.Valg af dirigent
 2. 2.Bestyrelsen aflægger beretning
 3. 3.Revideret regnskab forelægges til godkendelse
 4. 4.Godkendelse af medlemskontingent
 5. 5.Forslag til budget og handlingsplan for indeværende år forelægges til godkendelse
 6. 6.Behandling af indkomne forslag
 7. 7.Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 8. 8.Valg af udvalgsformænd
 9. 9.Valg af juniorudvalg og 2 suppleanter
 10. 10.Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 11. 11.Valg af SIR’s repræsentant(er) i S/I Silkeborg Ridehal’s bestyrelse
 12. 12.Eventuelt

 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, afhændelse og pantsætning af SIR’s faste ejendom.

 

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger træffes ved simpelt

flertal, se dog §6, §12 og §15.

 

Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §5 og §6. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

 

Hvert medlem kan gennem skriftlig fuldmagt opnå op til ialt tre stemmer.

 


§12 - Vedtægtsændringer

 

Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, hvor forslag herom skriftligt ved opslag på SIR og/eller ved annoncering på SIR’s officielle hjemmeside er givet medlem­merne senest 14 dage, før generalforsamlingen finder sted. Vedtægtsændringer kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal via distriktet indberettes til DRF til god­kendelse.

 


§13 - Regnskabsår og -aflæggelse

 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordi­nære generalforsamling for et år ad gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge se­nest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, og kan rekvireres af SIR’s medlemmer hos kasse­reren.

 


§14 - Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

 

I sidste tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 8 dages varsel.

 


§15 - Opløsning

 

SIR’s opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

 

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal. Eventu­elle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktivi­teter indenfor DRF’s distrikt 12.

 


Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. april 1994, og ændret på den ordi­nære generalforsamling den 5. marts 1998, den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 1998, den ordinære generalforsamling den 26. marts 1999, den ordinære generalforsamling den 23. marts 2007, den ordinære generalforsamling den 16. marts 2008, den ordinære generalforsamling den 15. marts 2009, samt den ordinære generalforsamling d. 4. marts 2012.

Faciliteter

FaciliteterLæs mere om de gode faciliteter - ridehaller, staldbygninger, rytterstue, cafeteria, udendørsfaciliteter og folde.

Se mere

Sikkerhed

SikkerhedVi har opstillet nogle vigtige sikkerhedsregler som skal overholdes for vi alle kan have en sikker og sjov sport sammen.

Se mere

Medlemsskab

MedlemsskabSIR tæller ca. 330 medlemmer, og du skal være medlem for at modtage undervisning eller benytte faciliteterne.

Se mere